THE GIDEONS INTERNATIONAL V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
Spoločnosť kresťanských podnikateľov a odborníkov
Cukrová 4, 811 08 Bratislava; IČO: 30778263; DIČ: 2021900606; Bank: 4000031518/3100; IBAN: SK89 3100 0000 0040 0003 1518; BIC (SWIFT): LUBASKBX; Mobil: +421 (0)903–757 607; e-mail: office @ gideons . sk; Web: www.gideons.sk
Otázky a odpovede

Otázka: Komu môžete poskytnúť výtlačok Biblie a za akých podmienok ?

Odpoveď: Každému záujemcovi ak si o ňu požiada s tým, že si ju osobne prevezme. Biblia je darom spoločnosti takže sa za ňu nič neplatí ani jej nový majiteľ ju nemôže predať. Potrebné je len kontaktovať sa na našu pobočku akoukoľvek formou.

Otázka: Kde umiestňujete alebo poskytujete Biblie ?

Odpoveď: Na požiadanie a po dohodnutí termínu stretnutia, udaním kontaktnej osoby adresy a predpokladaného počtu kusov naši dobrovoľní pracovníci osobne ich privezú a bezplatne doručia kompetentnej osobe. Biblie poskytujeme:

Otázka: Ako sa dá poslúžiť bezdomovcom a získať pre nich Biblie ?

Odpoveď: Gedeonovci sú pripravení k službe aj bezdomovcom formou priameho, individuálneho osobného svedectva o pomoci Božieho slova z vlastného prežitia jeho vyslobodzujúcej moci v katastrofických duševných situáciách. Ďalej poskytnutím výtlačku Nového zákona individuálnym osobám, ale aj priamou dodávkou Biblií k lôžkam v ich ubytovniach. Potrebný je len kontakt na najbližší kemp a dohodnúť konkrétne požiadavky a informáciu o situácii.

Otázka: K čomu ma zaviaže bezplatné prijatie Biblie ?

Odpoveď: Prijatie Biblie z vašej strany považujeme za vážny záujem o jej obsah a veríme, že si ju budete čítať a uvažovať o tom, čo tieto slová znamenajú pre vás a váš život. Prijatím Biblie sa nezaväzujete k žiadnej organizácii ani k darujúcej a ani k cirkvi alebo duchovnému spoločenstvu, pokiaľ sami nedospejete k takejto potrebe a v tom prípade sa sami rozhodnete, kde chcete nájsť svoj duchovný domov.

Ak máte nejaké otázky, nejasnosti alebo problémy kontaktujte sa na uvedené adresy – písomne, telefonicky, e-mailom alebo inými spôsobom.

Sme vám k dispozícii a tešíme sa na vás !


Ústredie:
Cukrová 4
SK-811 08 Bratislava
Slovakia
Europe Union

IČO: 30778263
DIČ: 2021900606
Bank: 4000031518 / 3100 (Ľudová banka)
IBAN: SK89 3100 0000 0040 0003 1518
BIC (SWIFT): LUBASKBX

Mobil: + 421 (0)903 / 757 607
E-mail: office zavináč gideons · sk
Web: www.gideons.sk