Podpora

Organizáciu môžete podporiť nasledovne:

Zákonnými spôsobmi finančnej podpory pre neziskové organizácie, t.j.:

  • priamym poukázaním finančného príspevku bankovým prevodom:
   Bankové spojenie
   Primabanka č.ú.: 4000031518 / 3100
   IBAN: SK89 3100 0000 0040 0003 1518
   BIC (SWIFT): LUBASKBX
  •  
  • priamym poukázaním finančného príspevku na adresu, Poštovou poukážkou:

   The Gideons International v Slovenskej Republike
   Cukrová 4
   SK-811 08 Bratislava
   Slovakia
   Europe Union

 • osobným odovzdaním peňažnej sumy, obdržíte Príjmový pokladničný doklad.

Prijaté finančné prostriedky sú evidované zákonným spôsobom. Ich ďalšie použitie sa riadi podľa vnútorného predpisu spoločnosti a slúži na krytie nákladov na tlač Biblií, na distribúciu Biblií a ďalšie prevádzkové náklady.