Zodpovednosti

POPIS ZODPOVEDNOSTÍ NÁRODNÝ KOORDINÁTOR

 • Zodpovednosť regionálnemu riaditeľovi Administratíva
 • Riadenie koordinátora členstva, koordinátora pre styk s cirkvami, koordinátora
  skladových zásob, štátneho pokladníka, zónového koordinátora, koordinátora
  webadmin a školiteľov
  ⁃ Udržiavať spisy korešpondencie Gideonových aktivít vo svojej krajine
  ⁃ Pravidelne komunikujte s regionálnym koordinátorom a medzinárodnou
  divíziou terénnej pomoci
  ⁃ Odporučiť potenciálnym mestám organizovanie založenia kempov
  ⁃ Odporúčame potenciálne mestá pre hromadné šírenie Písma
  ⁃ Pomáhať medzinárodnej terénnej divízii, ak je to potrebné, aby sa uľahčili
  medzinárodné programy písania Blitz
  Politika
  ⁃ Podávať správu regionálnemu koordinátorovii a Medzinárodnej divízii
  terénnych zásahov, ktoré sa môžu vyskytnúť v jeho krajine
  Zodpovednosť
  ⁃ Pomáhať zástupcom medzinárodnéj terénnej služby pri zriaďovaní itinerára
  pre návštevy podľa pokynov regionálneho riaditeľa, ktorý umožňuje dva dni na jeden
  tábor.
  ⁃ Na žiadosť zástupcu medzinárodného terénnej služby využije ďalšie kľúčové
  Gideons na vykonanie prípravných prác pri zriaďovaní nových táborov.
  ⁃ slúžiť ako prekladateľ a / alebo vodič pre zástupcov medzinárodných
  kontaktných ministerstiev pri návšteve táborov (podľa potreby), alebo zabezpečiť,
  aby bol k dispozícii
  ⁃ Pomáhať zástupcom regionálneho riaditeľa a medzinárodného terénnej služby
  pri vykonávaní služby Gideons vo svojej krajine
  ⁃ Podávať povzbudenia pre tábory
  ⁃ slúžiť ako ex-officio člen Národného programového výboru konferencie (ak je
  to vhodné)
  ⁃ Pomáhať pri organizovaní špeciálnych konferencií podľa pokynov
  regionálneho riaditeľa alebo medzinárodnej organizácie
  Divízia dosahu
  ⁃ Pracovať na dosiahnutí krátkodobých a dlhodobých plánov v krajine
  ⁃ Správy o audite krajiny
  Redakcia
  ⁃ Redakčné oddelenie Medzinárodného ústredia bude poskytovať spravodajské
  informácie a fotografie medzinárodného záujmu
  Vzťah s tábormi v krajine
  ⁃ Toto je určené miesto a je službou Pánu tým, že pomáha táborom dosiahnuť
  ciele a kultúru excelentnosti.

POPIS ÚLOHY KOORDINÁTOR SKLADOVÝCH ZÁSOB

 • Zodpovednosť regionálnemu riaditeľovi, národnému riaditeľovi / pridruženému
  národnému riaditeľovi / (Field Representative) oblastnému zástupcovi / národnému
  koordinátorovi
  Administracia
  ⁃ Schopnosť komunikovať v angličtine faxom alebo e-mailom
  ⁃ Pravidelne komunikujte s regionálnym riaditeľom, národným riaditeľom / (Field
  Representative) oblastny zástupca / národný koordinátor pre terén a medzinárodnej
  divízii oblastnej pomoci
  ⁃ pri objednávke kontajnerových zásielok a národných požiadavkách Biblií
  ⁃ Zabezpečiť, aby boli všetky prepravné poplatky zaslané priamo centrále a /
  alebo Štátnemu pokladníkovi, aby mohli byť použiteľné
  ⁃ Pomáhať medzinárodnej oblastnej divízii, ak je to potrebné na uľahčenie pri
  medzinárodnom hromadnom rozdávaní Písma (BLITZ)
  ⁃ Implementovať a pomáhať pri koordinácii distribúcii Písma v krajine v prípade
  aj pri národných katastrofach. Po schválení asistovať pri koordinácii s orgánmi.
  Postup
  ⁃ Správa pre regionálneho riaditeľa, národného riaditeľa / riaditeľa / oblastného
  koordinátora / národného koordinátora pre jednotlivé oblasti, o porušovaní zásad
  distribúcie Biblií, ktoré sa vyskytnujú v jeho krajine
  Zodpovednosť
  ⁃ Komunikovať s medzinárodnými ústredím, aby sa zabezpečilo, že tábory
  objednajú Písma. Dohliadnúť na pravodelné nahlasovanie stavov Písma a
  objednávok ak sú potrebné ďalšie Biblie. Objednávky Biblií môžu byť poslané aj
  priamo na medzinárodné ústredie cez rozhranie e-Camp.
  ⁃ Koordinácia s medzinárodným ústredím na plnenie kontajnerov, aby boli
  splnené požiadavky na Biblie pre všetky tábory
  ⁃ Koordinovať presun a vykladanie kontajnerov prípadne distribúciu Biblií
  ⁃ Pomáhať pri prekladaní Písma z prístavu až do tábora a prepravu z tábora do
  tábora podľa potreby
  ⁃ Zabespečenie aby boli k dispozícii dostatočné množstvá Biblií aj pre
  plánované medzinárodné BLITZ
  ⁃ Podporovať distribúciu Biblií vo všetkých táboroch a vo všetkých schválených
  oblastiach
  ⁃ Uistite sa, že táborové sklady sa priebežne dopĺňajú
  ⁃ Pracovať na dosiahnutí krátkodobých a dlhodobých plánov pre krajinu
  Vzťah s tábormi v krajine
  ⁃ Toto je určená pozícia služby pre Pána tým, že pomáha efektívne koordinovať
  programy distribúcie Písma s cieľom naplniť ciele a kultúru excelentnosti pre každý
  tábor v jeho krajine.

POPIS ÚLOHY NÁRODNÉHO POKLADNÍKA

Zodpovednosť
⁃ Zodpovednosť regionálnemu riaditeľovi a národnému riaditeľovi / oblastnému
koordinátorovi

Administratívne
⁃ Zodpovedá za zabezpečnie, presné a rýchle riešenie všetkých finančných
prostriedkov krajiny
⁃ Uchovávajte podrobnú správu o všetkých transakciách zahŕňajúcich príjem,
manipuláciu a vyplácanie finančných prostriedkov (podľa pokynov Medzinárodného
ústredia Outreach) s použitím príslušných formulárov
⁃ Podávanie správ Medzinárodnemu ústrediu v mesačných intervaloch
elektronicky od 901
⁃ Nechať správy preskúmať regionálnym riaditeľom, národným riaditeľom /
národným koordinátorom Riaditeľ / oblastný zástupca alebo národný koordinátor
Postup
⁃ Správa pre regionálneho riaditeľa, národného riaditeľa / oblastného zástupcu /
národného koordinátora pre jednotlivé oblasti, ktoré sa nachádzajú v jeho krajine.
Zodpovednosť
⁃ Ak je to možné, posielať peniaze na medzinárodné ústredie na mesačnej
báze, alebo keď sa nazhromaždí dostatok peňazí a je nákladovo efektívne vyplatiť
peniaze. V každom prípade by sa mala správa podať medzinárodnému ústrediu,
pokiaľ ide o peňažnú bilanciu.
⁃ V prípade, že peniaze nie je možné zasielať z krajiny, správa by sa mala
podávať raz mesačne na ústredie
⁃ Mesačne zasielajte medzinárodnému ústrediu bilanciu prijatých peňažných
prostriedkov, ktorá poskytuje podrobné informácie požadované v správach
⁃ Posielanie zoznamu mien Gideonitov a pomocných členov, ktorí zaplatili svoje
poplatky
⁃ Komunikovať s tábormi podľa potreby, aby sa zabezpečilo, že nebudú
zadržiavať financie prijaté pre tlať Biblií
⁃ Pracovať na dosiahnutí krátkodobých a dlhodobých plánov v krajine
⁃ Zabezpečiť, aby boli záznamy každoročne auditované
Vzťah s tábormi v krajine
⁃ Táto pozícia je určené miesto pre službu Pánovi tým, že pomáha táborom a
Medzinárodnej divízii dosahu, aby boli dobrými správcami pri nakladaní s finančnými
prostriedkami a aby sa dosiahla kultúra excelentnosti.

POPIS ÚLOHY KOORDINÁTORA PRE STYK CIRKVAMI

Zodpovednosť
⁃ Zodpovednosť národnému riaditeľovi / pridruženému národnému riaditeľovi /
oblastnému zástupcovi / národnému koordinátorovi
Administratívne
⁃ Pravidelne komunikovať s národným riaditeľom / pridruženým národným
riaditeľom / terénnym zástupcom / národným koordinátorom pre oblasť a

medzinárodnou divíziou oblastných programov v súvislosti s programom služby v
cirkvách
⁃ Evidovanie info o kľúčových (veľkých) kostoloch v krajine
⁃ Zabezpečiť, aby tábory rozvíjali a udržiavali súbory o kostoloch
Postup
⁃ Podporovať politiky a smernice týkajúce sa programu ministerstva cirkvi, ako
je uvedené v príručke.
Zodpovednosť
⁃ Zodpovedný za propagáciu, koordináciu a smerovania Programu služby Cirkvi
⁃ Koordinovať program služby cirkvi podľa pokynov národného riaditeľa /
národného koordinátora
⁃ Riaditeľ / oblastný zástupca / národný koordinátor
⁃ Splniť svoju zodpovednosť pri vykonávaní dlhodobého plánu pre krajinu
⁃ Pomáhať pri uskutočňovaní dní vzťahov s Cirkvou
⁃ Realizovať školenia s miestnymi tábormi
⁃ Pracovať na dosiahnutí plánov krátkeho dosahu (ciele ročného plánovania
cirkvi) a dlhodobé plány pre krajinu
Vzťah s tábormi v krajine
⁃ Táto pozícia je určenou službou pre Pána tým, že pomáha efektívne
koordinovať Program služby Cirkvám pre každý tábor v jeho krajine.

POPIS ÚLOHY KOORDINÁTOR ČLENSTVA

Zodpovednosť
⁃ Zodpovednosť regionálnemu riaditeľovi a národnému riaditeľovi / zástupcovi
národného riaditeľa / oblastnému zástupcovi / národnému koordinátorovi
Administratívne
⁃ Pravidelne komunikovať s regionálnym riaditeľom a národným koordinátorom /
pridruženým národným riaditeľom / oblastným zástupcom / národným koordinátorom
v teréne a medzinárodnou divíziou oblastného výskumu v súvislosti s programom
členstva
⁃ Viesť evidenciu o potenciálnych nových táboroch v krajine

⁃ Zabezpečiť, aby tábory rozvíjali a evidovali potenciálnych členov na účely
prijímania nových členov
Postupy
⁃ Podporovať zásady a smernice týkajúce sa Programu členstva, ako je
uvedené v Návštevnej príručke pre Camp (Form 907) a Príručke pre členské
programy (Formulár 128)
Zodpovednosť
⁃ Zodpovedá za propagáciu, koordináciu a riadenie programu členstva
⁃ Koordinujte program členstva podľa pokynov národného riaditeľa / národného
koordinátora / oblastný zástupca / národný koordinátor
⁃ Splniť svoju zodpovednosť za realizáciu krátkych a dlhodobých plánov pre
krajinu
⁃ Pomáhať pri vykonávaní každoročných večerov v kempe a plánoch na
dosiahnutie cieľov členstva
⁃ Pomáhať pri zbieraní poplatkov
⁃ Realizovať školenia s miestnymi tábormi
⁃ Pracovať na dosiahnutí krátkodobých a dlhodobých plánov pre krajinu
⁃ Vzťah s tábormi v krajine
⁃ Toto je určené miesto pre službou Pána tým, že pomáha efektívne
koordinovať program členstva s cieľom dosiahnuť ciele a kultúru excelentnosti.

POPIS ÚLOHY ZÓNOVÝ KOORDINÁTOR

Zodpovednosť
⁃ Zodpovednosť regionálnemu riaditeľovi, národnému riaditeľovi / pridruženému
národnému riaditeľovi / oblastnému zástupcovi / príslušnému národnému
koordinátorovi
Administratíva
⁃ Zodpovednosť za školiteľov (3 až 5 táborov na jedného trénera) v krajine,
ktorá ich podporuje v ich vzdelávacích úlohách
⁃ Pomáhať regionálnemu riaditeľovi, národnému riaditeľovi / pridruženému
národnému riaditeľovi / odboru Zástupca / Národnému koordinátorovi oblasti pri
zabezpečovaní návštev táborov zástupcami
⁃ Medzinárodný podporný výbor podľa potreby

⁃ Zabezpečiť, aby sa v táboroch konali každý rok voľby v apríli alebo máji a
výsledky sa oznamujú na medzinárodne ústredie – cez e-Camp
⁃ Pokračujte v práci s tábormi v jeho zóne, aby sa zaistilo, že sa za každého
člena zbierajú členské poplatky na podporu tlače Biblií
⁃ Pomáhať táborom pri výpočte potenciálu a stanovovaní si cielov. Podporovať
a pomáhať doiahovanie cieľov a podávanie správ regionálnemu riaditeľovi /
asociovanému národnému Riaditeľovi / oblastnému zástupcovi / národný koordinátor
⁃ Pomáhať táborom pri plánovaní a vykonávaní distribúcie Písma. V prípade
národnej katastrofy, \ po schválení regionálnym riaditeľom asistovať pri koordinácii s
orgánmi
Postupy
⁃ Zabezpečuje, aby tábory porozumeli a dodržiavali medzinárodné postupy
⁃ Správa o porušovaní postupov pre regionálneho riaditeľa, národného riaditeľa
/ odboru Zástupca / Národný koordinátor, ktoré sa môžu vyskytnúť v jeho zóne
Zodpovednosť
⁃ Na žiadosť regionálneho riaditeľa, národného riaditeľa / terénneho zástupcu /
národného koordinátora, ak je to vhodné, vykoná prípravné práce na pomoc pri
zriaďovaní nových táborov prideleným zástupcom.
⁃ Zabezpečiť, aby boli školitelia riadne pridelení / nasadení na uľahčenie
vzdelávania táborov vo všetkých schválených programoch
⁃ Povzbudzovať tábory vo svojej zóne vo všetkých programoch: členstvo, služby
cirkvi, GideonCard, distribúcia Písma a osobné prispievanie do fondu na tlač Písma
⁃ Pomôcť pri organizovaní Medzinárodných biblických Blitzov, akonáhle to bude
schválené
⁃ Informovať regionálneho riaditeľa, národného riaditeľa / odboru Zástupca /
národný koordinátor o slabých táboroch, ktorým treba venovať osobitnú pozornosť
⁃ Pracovať na dosiahnutí plánov krátkeho dosahu a dlhodobých plánov v
pridelenej zóne
⁃ Budovať vzťah s tábormi v krajine
⁃ Koordinátor zóny je menovaný regionálnym riaditeľom na odporúčanie
zástupcu MOV / národného riaditeľa / príslušného národného riaditeľa / terénneho
zástupcu / národného koordinátora, ak je to vhodné, a jeho pozícia je službou pre
Pána tým, že pomáha táborom dosiahnuť kultúru excelentnosti, a správne
oznamovať a komunikovať

WEB KOORDINÁTOR

Popis práce
 – Zodpovednosť národnému riaditeľovi / zástupcovi v oblasti alebo národnému
koordinátorovi v oblasti
⁃ Zodpovednosť za vykazovanie všetkých cieľov v krajine; krátkodobé a dlhodbé
ciele, s použitím pripojenia cez eCamp
Administratíva
⁃ Vykonávať svoju funkciu v súlade s normami a protokolmi vytvorenými divíziou
informačných technológií na medzinárodnej ústredí
• Pomáhať medzinárodnej divízii oblastných služieb a divízii i_nformačných
technológií podľa potreby, aby sa uľahčilo používanie služby TheConnection a
eCamp
• Koordinácia so zónovími koordinátormi, koordinátorom pre členstvo, koordinátorom
pre stik s cirkvami, koordinátorom pre sklad, štátnym pokladníkom, kaplánom krajiny,

pomocným koordinátorom, vedúcimi zónového programu a školiteľmi v súvislosti s
používaním služby TheConnection a eCamp
• Spracovať korešpondenciu súvisiacu s činnosťou TheConnection a eCamp v rámci
politiky krajiny
• Podporovať štandardy a protokoly vytvorené divíziou informačných technológií na
medzinárodnom ústredí
• Podporovať zásady a smernice týkajúce sa technológie, ako sú uvedené v príručke
(položka 102)
Zodpovednosť
• Zodpovedný za odbornú prípravu v krajine o najlepšom využití systému
TheConconction a eCamp
• Nadväzujte na NLT, správcov táborov a dôstojníkov táborov a v prípade potreby
zabezpečte výcvik.
• Uskutočňovať školenia na stretnutiach s NLT, správcami táborov a dôstojníkmi
táborov
• Poskytovať prvú úroveň IT podpory pre otázky v krajine
• Pomoc správcom táborov a správcom tábora, ktorí uchovávajú údaje v
TheConnection
• Uistite sa, že výsledky volieb do táborov budú zapísané do TheConnection a
oznámené na ústredie Medzinárodnej organizácii
komunikácia
• Dodať niektoré novinky o spoločnosti TheConnection a eCamp medzinárodného
záujmu do Komunikačných centier
Vzťah s tábormi v krajine
• Táto pozícia je menovaná. Táto pozícia je službou Pánovi tým, že pomáha táborom
dosiahnuť ciele a jedno videnie

POPIS ÚLOHY KOORDINÁTORA POMOCNÍČIEK (AUXILIARY)

Zodpovednosť

 • Zodpovednosť regionálnemu riaditeľovi a národnému riaditeľovi / zástupcovi
  národného riaditeľa / terénnemu zástupcovi / národnému koordinátorovi

Administratívne

 • Pravidelne komunikovať s regionálnym riaditeľom, národným riaditeľom /
  riaditeľom Národnej asociácie / terénnym zástupcom / národným koordinátorom pre
  terén a Medzinárodnou divíziou terénneho poradenstva v súvislosti s politikou
  pomocného programu
 • Podporovať zásady a smernice týkajúce sa pomocného programu, ako je
  opísané v príručke pomocného programu
 • Správa pre regionálneho riaditeľa a národného riaditeľa / národného riaditeľa /
  terénneho zástupcu / národného koordinátora pre prípad porušenia pravidiel, ktoré
  sa môžu vyskytnúť v krajine Zodpovednosť
 • Zodpovedný za propagáciu, koordináciu a smerovanie pomocného programu pre
  modlitbu a osobné svedectvo, distribúciu Písma a členstvo. To možno dosiahnuť prostredníctvom formulácie pomocného výcvikového výboru (podľa potreby) v
  koordinácii s koordinátormi zón
 • slúžiť ako ex-officio člen Národného programového výboru konferencie (podľa
  potreby)
 • slúžiť ako ex-officio člen Národného konferenčného pomocného výboru (podľa
  potreby)
 • Vytvorte a využite e-mailovú / telefónnu sieť pre asistentov / prezidentov
  pomocných táborov pre žiadosti o modlitby a chvály
 • Pomáhať pri organizácii pomocnej časti Medzinárodných bestsellerov (podľa
  potreby) Vzťah k táborom v krajine
 • Toto je určené miesto a je službou Pánu tým, že pomáha efektívne koordinovať pomocný program v každom tábore v krajine s cieľom dosiahnuť ciele a kultúru excelentnosti.

POPIS ÚLOHY TRÉNER

Popis
Zodpovedný za 3-5 táborov v zóne
Uistiť sa, že táborové voľby sa konajú v apríli alebo máji každý rok a výsledky sú hlásené na medzinárodné ústredie. V rámci vzdelávacieho programu sa v prípade potreby uskutočňujú voľby, aby sa zabezpečilo, že funkcionári táborov nebudú v službe pracovať viac ako tri roky Pomáhať a vyškoliť dôstojníkov kempov pri výpočte potenciálnych cieľov.
Zodpovednosť
• Zodpovednosť národnému riaditeľovi / pridruženému národnému riaditeľovi / oblastnému zástupcovi / národnému koordinátorovi / koordinátorovi zóny
Administratívne
• Oznámte porušenie pravidiel zónovému koordinátorovi, ktoré sa môže vyskytnúť v
jeho oblasti
Zodpovednosť
• Na žiadosť koordinátora zóny bude pomáhať s prípravnými prácami na
zriadenie nových táborov, ako to určí poverený zástupca.
• Trénovať pridelené tábory vo všetkých programoch podľa pokynov
koordinátora zóny: členstvo, služba cirkvi, GideonCard, distribúcia Písma a osobná finančná podpora fondu Písma
• Motivovať a povzbudzovať tábory vo všetkých programoch prostredníctvom
riadneho sledovania
• Informujte koordinátora zóny o slabých táboroch, ktoré potrebujú osobitnú pozornosť
• Počet pridelených táborov na dosiahnutie krátkodobých a dlhodobých cieľov Vzťah s tábormi v krajine

Táto služba je službou pre Pána prostredníctvom výcviku a povzbudzovania táborov
vo všetkých aspektoch služby Gideon, aby sa dosiahla kultúra excelentnosti a aby sa
správne hlásili a komunikovali.