Základné info

Prezentácia – základné informácie
Predstavujeme medzinárodnú spoločnosť The Gideons International, ktorá z darov jej členov, priaznivcov a z dobrovoľných darov – zbierok v cirkvách, tlačí Biblie – Nový Zákon. Toto vzácne Božie posolstvo potom bezplatne distribuuje. Celosvetovo počet členov The Gideons International už presahuje 300 000 s pôsobnosťou vo viac ako 200 krajinách sveta.

Spoločnosť The Gideons International patrí medzi neziskové organizácie a jej členovia sú neplatení dobrovoľníci, veriaci kresťania, vďační za vyriešenie svojich životných situácií prijatím duchovnej pomoci z Biblie.
Touto službou túžia sprostredkovať ju aj iným hľadajúcim ľuďom. Pritom vychádzajú z biblickej zvesti lásky, ako je napísaná v Novom Zákone v Ev. Jána, 3 kapitola, 16 verš : „tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život“ s vierou, že „kto hľadá nachádza a kto klope tomu sa otvorí.“ podľa Matúša, 7 kapitola, 7 verš.

The Gideons International nezakladá ani nereprezentuje žiadnu cirkev alebo denomináciu a je budovaná na nadkonfesijnom princípe. Z tohto dôvodu jej členom nemôže byť kňaz, farár, kazateľ, respektíve príslušník kléru. Jej záujmom je sprostredkovať Bibliu v materinskej reči, prekladom z originálnych jazykov, bez vysvetliviek alebo komentárov, s dôrazom na vernosť podľa pôvodného textu.

Členovia spoločnosti sú vekom nad 21 rokov, predovšetkým kresťanskí podnikatelia, obchodníci, živnostníci, vedúci a odborní pracovníci, vedci, roľníci, štátni pracovníci, dôstojníci armády a iných bezpečnostných zložiek a príslušní dôchodcovia.

Kto sme
The Gideons International, teda Medzinárodný zväz Gideonitov je necirkevné, medzidenominačné združenie kresťanských podnikateľov a ľudí slobodných povolaní, prípadne odborníkov, s pôsobnosťou vo viac ako 190 krajinách sveta. Počet členov na svete je cez 300 000.

Čím sa zaoberáme a čím nie
Výhradnou činnosťou Medzinárodného zväzu Gideonov je rozdávanie Nových Zmlúv (evanjelický preklad). Iné knihy ani letáky nerozdávame. Náplňou našej činnosti nie sú ani evanjelizačné zhromaždenia. Členovia evanjelizujú, pokiaľ k tomu majú príležitosť, svojím osobným svedectvom pri rozdávaní. Cieľovou skupinou pre rozdávanie sú neveriaci, inými slovami ľudia, ktorí by si Novú Zmluvu sami nekúpili. Rozdávame študentom, vojakom, uniformovaným zložkám, vrátane úradníkov a väzňom. Umiestňujeme Nové Zmluvy k lôžkam v hoteloch, nemocniciach, zdravotných zariadeniach a domovoch pre seniorov. Každý Gideonita rozdáva Nové Zmluvy i pri osobných svedectvách jednotlivo.

Kto sa môže stať naším členom a kto nie?

Členom sa môže stať muž starší ako 21 rokov, znovuzrodený veriaci (Ev. Jána 3. kapitola, verš 3-7), ktorý má doporučenie zo svojej evanjelikálnej cirkvi. Pričom prijateľné sú len cirkvi, ktoré uznávajú Bibliu ako jediný základ duchovného života veriaceho. Uchádzač o členstvo nemusí byť podnikateľom, musí však mať také zamestnanie, ktoré mu umožňuje aspoň čiastočne disponovať svojím časom i počas pracovného dňa. Ďalšími požiadavkami sú občianska a morálna bezúhonnosť, komunikatívnosť a vyjednávacie schopnosti. Členkou sa može stať i žena, iba však manželka člena. Slobodná žena sama byť členkou nemôže. Členom zväzu Gideonitov nemôže byť profesionálny duchovný (pastor, farár, alebo kazateľ, ktorý pracuje pre určitú cirkev a je ňou platený). Podľa stanov zväzu Gideonitov totiž nesmie byť činnosť organizácie spojovaná so žiadnou konkrétnou cirkvou.

Ako fungujeme
Základnou organizáciou je kemp, ktorého vedením je poverený volený predseda. Jeho najbližšími spolupracovníkmi sú zástupca, sekretár, pokladník, štatistik a kaplán kempu. Vedenie kempu sa volí a musí sa meniť najneskôr po 3 rokoch. Preto musí mať kemp aspoň 6 bratov. Členskú základňu musia tvoriť zástupcovia minimálne dvoch cirkví.


Kto sme

The Gideons International v Slovenskej republike
Na Slovensku The Gideons International funguje ako riadne zaregistrované
združenie (n.o.), ktorej činnosť je podporovaná darmi jednotlivcov, podnikateľských subjektov alebo cirkevných spoločenstiev. Našu činnosť na Slovensku vykonávame už viac ako 25 rokov.
Podľa ustanovenia § 3 ods. 1 zákona č. 116/1985 Zz., spoločnosť The Gideons
International na území bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky bola povolená rozhodnutím Federálneho ministerstva vnútra dňa 25. februára 1992 pod č. USL-806/L-92. Následne na základe článku 152 Ústavy Slovenskej republiky, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vydalo dňa 28. januára 1993 pod.č.III/2-125/1993 osvedčenie pre činnosť spoločnosti na území Slovenskej republiky pod názvom Spoločnosť The Gideons International v Slovenskej republike.

Štatistický úrad Slovenskej republiky pridelil dňa 25.02.1992 identifikačné číslo organizácie – IČO: 30778263.
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky dňa 30. septembra 1993 pod č. 143/20 vydalo odporúčanie k rozširovaniu Biblií v radoch vojakov z povolania, ako aj základnej vojenskej služby.
Ministerstvo školstva a vedy Slovenskej republiky dňa 03.11.1994 pod č. 2779/94-ŠT vydalo odporučenie k rozširovaniu Biblií vo verejných inštitúciách, vrátane škôl a školských zariadení.
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky vydalo dňa 23.05.1996 pod zn. GR ZVJS-10-32/01-96 súhlas so vstupom do ich objektov.


Čo je našim poslaním

Výhradnou činnosťou The Gideons International je distribúcia Božieho slova – Nová Zmluva. Na Slovensku aktuálne pracujeme s povolením pre tlač evanjelického prekladu Novej Zmluvy s Prísloviami a Žalmami.
Spoločnosť The Gideons International na Slovensku nesupluje činnosť Slovenskej Biblickej Spoločnosti a na základe dohovoru rešpektujeme a nenarúšame jej pôsobenie, ale skôr spolupracujeme.
Našou cieľovou skupinou pre distribúciu Božieho Slova nie sú znovuzrodení ľudia z cirkevných zborov, ale primárne tí, ktorí by si Novú Zmluvu z vlastného rozhodnutia sami nezakúpili.

Nové Zákony tlačené pod záštitou a s logom spoločnosti The Gideons International, distribuujú výhradne Gideoniti, teda oficiálne registrovaní členovia celosvetového združenia The Gideons International. Naši členovia sa riadia schválenými postupmi pri vykonávaní tejto činnosti a vedia svoje členstvo riadne preukázať platným členským preukazom spoločnosti.

Kde je naše pôsobisko:
Podľa našich stanov Božie Slovo distribuujeme a to najmä: uniformovaným zložkám (vojakom z povolania, policajtom, colníkom, hasičom), študentom, lekárom, úradníkom a väzňom.

Umiestňujeme Nové Zmluvy k lôžkam v hoteloch, moteloch, boteloch, penziónoch, ubytovniach, vojenských ubytovniach, internátoch, nemocniciach, zdravotných zariadeniach, domovoch pre seniorov, liečebných ústavoch, azylových centrách, nápravnovýchovných, či resocializačných ústavoch.
Spolupracujeme so súhlasom poverených pracovníkov alebo vedenia na jednotlivých zariadeniach.

Každý riadne registrovaný Gideonita má výsadu darovať Nový Zákon ako osobný darček s osobným svedectvom aj jednotlivcom mimo týchto primárnych oblastí, avšak v súlade s internými usmerneniami.


Časté otázky

Komu môže Gideonita poskytnúť výtlačok Biblie a za akých podmienok?
Gideonské Biblie distribuujú výhradne platní členovia The Gideons International, ktorí sa môžu preukázať preukazom registrovaného člena. Gideonita má výhradne právo túto Bibliu darovať ako osobný dar aj mimo 5 hlavných oblastí, kam sú určené, a to podľa interných pravidiel. Biblia je bezplatným darom Gideonitu, ani jej nový majiteľ ju nemôže predať. Biblie vytlačené spoločnosťou The Gideons International sú NEPREDAJNÉ.

Kde umiestňujete alebo poskytujete Biblie?
Umiestňujeme ich do:

1) Hotelov, (Motelov, penziónov, ubytovacie zariadenia)

2) Nemocnice (zdravotnícke zariadenia)

3) Väznice (nápravnovýchovné zariadenia)

4) Školy

5) Uniformované zložky (armáda, polícia, hasiči…)

Na požiadanie a po dohodnutí termínu stretnutia, udaním kontaktnej osoby adresy a predpokladaného počtu kusov, naši dobrovoľní pracovníci ich osobne privezú a bezplatne doručia kompetentnej osobe.

Ako sa dá poslúžiť bezdomovcom a získať pre nich Biblie?
Gedeoniti sú pripravení k službe aj bezdomovcom formou priameho, individuálneho osobného svedectva o pomoci Božieho slova z vlastného prežitia jeho vyslobodzujúcej moci v katastrofických duševných situáciách. Ďalej poskytnutím výtlačku Nového Zákona individuálnym osobám, ale aj priamou dodávkou Biblií k lôžkam v ich ubytovniach. Potrebný je len kontakt na najbližší kemp a dohodnúť konkrétne požiadavky a informáciu o situácii.

K čomu ma zaviaže bezplatné prijatie Biblie?
Odpoveď: Prijatie Biblie z Vašej strany považujeme za vážny záujem o jej obsah a veríme, že si ju budete čítať a uvažovať o tom, čo tieto slová znamenajú pre Vás a Váš život. Prijatím Biblie sa nezaväzujete k žiadnej organizácii ani k darujúcej a ani k cirkvi alebo duchovnému spoločenstvu, pokiaľ sami nedospejete k takejto potrebe a v tom prípade sa sami rozhodnete, kde chcete nájsť svoj duchovný domov.


Mapa kempov

Tu sa nachádza mapa lokálnych združení Gideonitov na Slovensku:


Duchovné ciele Gideonitov

Muži knihy

1Timoteovi 4,13:  Kým neprídem, venuj sa predčítavaniu, napomínaniu a vyučovaniu.
2Timoteovi 2,15: Usiluj sa osvedčiť pred Bohom ako pracovník, ktorý sa nemá za čo hanbiť, ktorý správne podáva slovo pravdy.
Deuteronómium 11,18: Zachovajte si tieto slová v srdci a v mysli, priviažte si ich ako znamenie na ruky a budete ich mať ako čelenku medzi očami.

Muži modlitby

1Sam 12,23: Nech sa to nestane, aby som zhrešil proti Hospodinovi a prestal sa za vás modliť. Chcem vás i ďalej učiť dobrej a pravej ceste.
Efezanom 6,18: V každom čase v Duchu proste vo všetkých modlitbách a prosbách. Pritom vytrvalo bedlite a prihovárajte sa za všetkých svätých,
Filipanom 4,6: Pre nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo svojich modlitbách a prosbách.

Muži viery

Efezanom 2,8-9:  8 Veď ste spasení milosťou skrze vieru. A to nie je z vás, je to Boží dar. 9 Nie zo skutkov, aby sa nikto nevystatoval.
Židom 11,6: Bez viery však nie je možné zapáčiť sa Bohu. Veď kto pristupuje k Bohu, musí veriť, že Boh je a že odmeňuje tých, čo ho hľadajú.
2Korinťanom 5,7: Žijeme totiž z viery, nie z toho, čo vidíme.

Muži oddelenej cesty

2Kronická 6,14-18: 14 a zvolal: Hospodin, Bože Izraela, niet ti podobného Boha na nebi ani na zemi. Ty zachovávaš zmluvu a milosť svojim služobníkom, ktorí sú ti bezvýhradne oddaní.
15 Svojmu služobníkovi Dávidovi, môjmu otcovi, si splnil daný sľub. Vlastnými ústami si sľúbil a vlastnou rukou si aj splnil, ako to dnes vidíme.
16 Teraz však Hospodin, Bože Izraela, splň svojmu služobníkovi Dávidovi, môjmu otcovi, i ďalší prísľub. Povedal si mu: Nebudeš bez nástupcu, ktorý by sedel na tróne Izraela, pokiaľ tvoji potomci budú dbať na svoju cestu a riadiť sa mojím zákonom, ako si sa ním riadil ty predo mnou.
17 Nuž teda, Hospodin, Bože Izraela, nech sa potvrdí spoľahlivosť tvojho slova, ktoré si dal svojmu služobníkovi Dávidovi.
18 Môže však skutočne bývať Boh s človekom na zemi? Veď samoty nebesia, ba ani najvyššie nebo ťa neobsiahnu, tým menej tento dom, ktorý som postavil.
Rimanom 16,17-18: 17 Napomínam vás však, bratia, aby ste sa mali na pozore pred tými, ktorí vyvolávajú rozbroje a pohoršenia v rozpore s učením, ktoré ste sa naučili. Odvráťte sa od nich!
18 Veď takíto ľudia neslúžia Kristovi, nášmu Pánovi, ale svojmu bruchu a svojimi krásnymi a lichotivými rečami zvádzajú srdcia dôverčivých ľudí.
Efezanom 5,15:   Dávajte si teda dobrý pozor, ako si počínate; nie ako nemúdri, ale ako múdri.

Muži svedectva

Skutky 1,8: Teraz však na vás zostúpi Svätý Duch, vy dostanete jeho moc a budete mi svedkami v Jeruzaleme, v celom Judsku i Samárii, až po kraj zeme.
Príslovia 11,30: Ovocie spravodlivého je strom života, múdry je ten, čo získava duše.
2Korinťanom 4,13: Keďže však máme toho istého Ducha viery, ako je napísané: Uveril som, preto som hovoril — aj my veríme, preto aj hovoríme,

Muži súcitného srdca

Matúš 9,36: Pri pohľade na zástupy mu ich prišlo ľúto, lebo boli zbedačení a sklesnutí ako ovce bez pastiera.
Žalm 86,15: Ty však, Pane, si Boh milosrdný a milostivý, zhovievavý, plný lásky a vernosti.
1Petra 3,8: Napokon všetci buďte jednomyseľní, súcitní, plní bratskej lásky, milosrdní a pokorní.

Muži, ktorí dávajú

2Korinťanom 8,5: A nielen ako sme dúfali, ale najskôr sami seba dali Pánovi a potom aj nám, podľa Božej vôle, a 8,24: Prejavte im teda svoju lásku a pred cirkvami im dokážte, že sme na vás právom hrdí.
2Kronická 29,11-14: 11 Nebuďte teda ľahostajní, synovia moji, lebo vás si vyvolil Hospodin, aby ste stáli pred ním a slúžili mu. Máte byť jeho služobníkmi a páliť mu kadidlo.
12 Tu sa pustili do diela leviti. Z Kehátovcov: Machat, syn Amasajov a Joel, syn Azarjov. Z Meráriovcov: Kíš, syn Abdiho, a Azarja, syn Jehallelélov. Z Geršónovcov: Jóach, syn Zimmov a Éden, syn Jóachov.
13 Z E lícafanovcov: Šimri a Jeíel. Z Ásafovcov: Zekarja a Mattanja.
14 Z Hémanovcov: Jechíel a Šimei. Z Jedutúnovcov: Šemaja a Uzzíel.
2Korinťanom 9,7: Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.